คำชี้แจง การเข้าใช้งานระบบ - นักศึกษาต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบแสกนลายนิ้วมือ หรือผลการเรียน(เกรด)อย่างน้อย 1 ภาคเรียน จึงจะสามารถเข้าใช้งานในระบบได้   รหัสนักศึกษา :