Download All Free
1. Virtual Box-3.2.10 2. โปรแกรม EditPlus V. 3.11
3. โปรแกรม Borland C++ 4. โปรแกรม Java
เอกสารงานประกันคุณภาพ
1. ภาพการดำเนินงานโครงการประชุมสัมนา 2. สรุปผลรายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2553 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 4. แบบฟอร์มแผนการสอน มคอ.3
5. แบบฟอร์มแผนการสอน มคอ. 5 6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การดำรงชาติไทยรหัส 2000-1303
7. วิจัยเอกสารประกอบการสอนเพื่อครู 17 ธค 55 8. ตัวอย่างไฟล์งานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท(อ.วิชัย) 200 กว่าตัวอย่าง
9. เอกสาร SAR (บุคคล แผนกวิชา และวิทยาลัยฯ)  
เอกสารประกอบการเรียน
1. Power Point 2007 Handbook 2. Template Power Point (1)
3. Template Power Point (2) 4. เอกสารประกอบการเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต
5. เอกสารประกอบการเรียนวิชา การพัฒนาซอฟท์แวร์เชิงวัตถุ 6. โปรแกรม Crack Sony Vegas 10.0 พร้อมขั้นตอน
7. โปรแกรม Sony Vegas 10.0 (ขนาด 196 MB)แบบไฟล์เดียว 8. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูล
หลักสูตรการเรียน
1. หลักสูตรปวช. 2556 2. หลักสูตรปวช. 2545 ปรับปรุง 2546
3. หลักสูตรปวส. 2546 4. หลักสูตรปวส. 2557
5. แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา_(Course Syllabus)ปวส. 6. แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา_(Course Syllabus)ป.ตรี
องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อชท.)
1. ใบสมัครคณะกรรมการชมรมฯ 2. ตัวอย่างแบบรายงานผลการเลือกตั้ง
3. ตัวอย่างใบเสนอโครงการเลือกตั้งชมรมฯ 4. ตัวอย่างคำสั่งวิทยาลัยฯ
5. ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ 6. ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผลแบบสอบถาม
7. ตัวอย่างรายงานผลการเลือกตั้งชมรมฯ 8. รายละเอียดการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
เอกสารประกอบการองรมทางวิชาการ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
1. เครื่องมือมาตรฐานวิชาชีพ 2. การสร้างเครื่องมือประเมิน
3. วัดและประเมินผลหลักสูตร