นายสาคม คันธโกวิท
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
นายวัชระ เกิดสิน
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและพัฒนา
นายชยุต ชุ่มเชื้อ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   
นายฉัตรชัย พันธ์ยุรัตน์
ทำหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและพัฒนา
นายสมคิด ไทยด้วง
ทำหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   
  นางประไพ ปิ่นวิเศษ
ทำหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   
นายทองหนัก ดวงสุวรรณ์
ทำหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ
นายสมชาย ทองมา
ทำหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ