Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2554  ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
การศึกษาดูงานบริหารและการจัดการด้านอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เยาชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.ชมพูนุช  บัวบังศร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ร่วมต้อนรับผู้แทนกรมราชองค์รักษ์  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ตามโครงการศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการด้านอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน    ด้านการบริหารและการจัดการด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม