Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 24-27 มีนาคม 2554 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ระยะที่ 1

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  ดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2554  โดยร่วมกับชุมชน 3 ศูนย์ คือ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา  ชุมชนสินทวีวิลล่า  ชุมชนบางกระดี่  เพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ให้รู้จักวิธีใช้ การดูแลรักษาและเพิ่มทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม