Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่  23-27  กรกฎาคม  2555 ประชุมปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม คณะผู้บริหารและครู ร่วมประชุมปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 และอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารตึกอำนวยการ

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม