อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดส่งหน่วยอาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร และประมง

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม