พิธีแห่เที่ยนจำนำพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดพิธีแห่เที่ยนจำนำพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน-นักศึกษา ได้ร่วมกันหล่อเทียนและนำเทียนจำนำพรรษา ไปถวาย ณ วัดราชสิทธาราม วัดทองเนียม วัดโพธิ์พุฒตาล โดยพร้อมเพียงกัน

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม