การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีท่านผอ.สาคม คันธโกวิท เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจ การออกไปสู่โลกการทำงานในถานประกอบการ และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับครูและศิษย์ เป็นขวัญกำลังใจที่เรียนสำเร็จการศึกษาก่อนจากไปศึกษาต่อหรือเริ่มการทำต่อไป

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม