พิธี ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดพิธี ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ทหาร ตำรวจ และนักเรียน-นักศึกษา ต่างสถานบันบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม