สมรรถนะอาชีพ
  1. วางแผน ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย
  2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  3. มีทักษะปฏิบัติงานด้านเอกสารประกอบการลงบัญชี
  4. ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  5. ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่างๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  6. ปฏิบัติและจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นพื้นฐาน ตามประมวลรัษฎากร
  7. ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นางจริยา มาลัยวิจิตร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
นางสหัทยา เลิศธนา ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
นางกองทอง วนเกียรติ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน