สมรรถนะอาชีพ
  1. วางแผน ดeเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  3. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพเมคคาทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ
  4. เขียนแบบ อ่านแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปงานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น
  5. คำนวณ พารามิเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  6. ติดตั้งและทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า นิวส์เมติก และไฮดรอลิกส์
  7. ควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิวส์เมติก และไฮดรอลิกส์
  8. บริการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นในงานเมคคาทรอนิกส์
  9. ผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายดิเรก นาครักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน